深蒸し茶

【江嶋園】掛川産 深蒸し茶

  • ¥ 1,080

【縁-えん-】掛川産 深蒸し茶

  • ¥ 3,240

【早雲】 掛川産 深蒸し茶

  • ¥ 2,160

【さえみどり】掛川産 深蒸し茶

  • ¥ 2,160

【緑翠】掛川産 深蒸し茶

  • ¥ 1,620